Huisregels

Voor het behouden van een prettige sfeer voor iedereen, verwachten wij van onze gasten dat zij de volgende huisregels in acht nemen:

 • Het is niet toegestaan drugs (waaronder marihuana, GHB, cocaïne, hasj, wiet, LSD, XTC, maar niet gelimiteerd tot) en overige illegale goederen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen in en om het gebouw. Wanneer wij drugs vinden in de kamer, zult u het hotel moeten verlaten, zonder restitutie van reeds betaalde kamerkosten.

 • Het is niet toegestaan lachgas te gebruiken, te verhandelen en/of mee te nemen tijdens uw verblijf aan ons hotel. Wanneer wij lachgas capsules vinden in de kamer, zult u het hotel moeten verlaten, zonder restitutie van reeds betaalde kamerkosten.

 • Het hotel heeft het recht een gast te vragen de bagage te openen en te tonen. Bij weigering kan de toegang tot het pand worden ontnomen.

 • Het dragen van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden.

 • Ongewenst gedrag (zoals: ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie) tegen personeel en/of andere gasten wordt niet getolereerd.

 • Ongewenst of aanstootgevend gedrag (waaronder: het uitoefenen van prostitutie) in of rond het gebouw wordt niet getolereerd.

 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s, geluids- en of film opnames te maken van het hotelpersoneel.

 • Eigendommen van het hotel mogen onder geen enkele voorwaarde buiten het gebouw worden meegenomen.

 • Wanneer u eigendommen van onze hotels beschadigt, wordt u aansprakelijk gehouden voor de reparatie- en/of vervangingskosten.

 • Het hotel is niet aansprakelijk voor het verlies van en/of schade aan uw persoonlijke eigendommen.

 • Het veroorzaken van (geluids-)overlast in of om het gebouw is ten strengste verboden. Afhankelijk van de mate van de (geluids-)overlast kunt u een boete van € 150,00 riskeren en zult u het hotel moeten verlaten, zonder restitutie van reeds betaalde kamerkosten.

 • In en om het gebouw zijn er diverse camera's aanwezig. Door het betreden van dit gebouw en de directe omgeving van het hotel stemt u ermee in dat er opnames van u kunnen worden gemaakt.

 • Het personeel kan te allen tijde iemand de toegang weigeren of verzoeken het pand te verlaten. De beslissing van het personeel is doorslaggevend. Bij het niet opvolgen van de beslissing van het personeel wordt de politie ingeschakeld.

 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

 • Op verzoek van het personeel dient u uw legitimatiebewijs te tonen.

 • Het is op last van de gemeente niet toegestaan u op te houden in het hotel zonder een geldige kamerreservering. Hotelfaciliteiten zijn alleen voor hotelgasten.

 • Het is niet toegestaan om de kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

 • Het is niet toegestaan om met meer dan het gereserveerde aantal personen op de kamer te verblijven.

 • Het is niet toegestaan om bezoek te ontvangen op de kamer, ongeacht de duur van het bezoek.

 • Roken in het gehele gebouw (inclusief de parkeergarage indien aanwezig) is ten strengste verboden (Dit geldt ook voor elektronische sigaretten). In geval van overtreding zullen wij u een boete opleggen van € 150,00 en u zult het hotel moeten verlaten, zonder restitutie van reeds betaalde kamerkosten.

 • Indien u de rookmelder onklaar maakt en u daarmee het gehele hotel in gevaar brengt, zal het hotel een boete van € 150,00 opleggen aan u en dient u het hotel te verlaten zonder restitutie van reeds betaalde kosten.

 • Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €150,00 aan u worden doorbelast.

 • Het is niet toegestaan om te koken op de kamer en/of gebruik te maken van een (camping) gasstel. Het is ook niet toegestaan om wierrook en/of kaarsen te branden op de kamer.

 • Het is niet toegestaan om nooduitgangen te gebruiken als normale in-en uitgangen. Nooduitgangen mogen alleen worden gebruikt in geval van nood.

 • De kamer wordt minimaal om de drie dagen schoongemaakt, ook indien u het bedieningspaneel op de kamer of de deurhanger op ‘Do not disturb’ heeft ingesteld.

 • Indien de kamer, meer dan wat redelijk is, erg vervuild achter wordt gelaten kunnen er extra schoonmaakkosten (€ 50,00) in rekening gebracht worden.

 • Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten, zonder restitutie van reeds betaalde kamerkosten. Bij enkele overtredingen zal er een boete opgelegd worden zoals bovenstaand omschreven. Door het betreden van het hotel en het terrein aanvaardt u de huisregels van Amadi Hotels. Bij overtreding kunt u gesommeerd worden het terrein te verlaten. Tevens kan dit ertoe leiden dat u de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt ontzegd. Indien nodig kan de assistentie van de politie worden ingeschakeld.

Management Amadi hotels, Januari 2021